שתף באמצעות
 בלמ"ס

הגדרות

בהוראה זו:

  • א. "מעצר פתוח" – מעצר שבו חירותו של חייל עציר מוגבלת, באופן האוסר עליו לצאת את תחומי המחנה של היחידה האחראית, בתנאים הקבועים בסעיף 3 להלן;
  • ב. "צו מעצר פתוח" - צו מעצר הניתן לחייל בהתאם לסעיף 244 לחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו – 1955 (להלן: "החש"ץ");
  • ג. "יחידה אחראית" - היחידה שנקבע בצו המעצר הפתוח כי המעצר הפתוח יבוצע במחנה השייך לה.

כללי

על-פי סעיף 244 לחש"ץ, מי שמוסמך ליתן פקודת מעצר או לאשרה, רשאי, חלף זאת, לצוות על החזקת העציר במעצר פתוח.

מטרת הוראה זו הינה לפרט את הסדרי הביצוע של מעצר פתוח, בהתאם לסעיף 508(2) לחש"ץ.

תנאי המעצר הפתוח

מעצר פתוח יהיה בתנאים אלו:

העציר לא יעזוב את המחנה שנצטווה להיות בו במעצר פתוח, ולא יהיה זכאי לחופשה, אלא כקבוע בהוראה זו.

העציר יהיה רשאי לנוע במקומות אלו: מקום מגוריו במחנה, המקום שבו הוא מועסק במחנה, חדר האוכל והמרפאה. העציר לא יהיה רשאי להיכנס למועדונים, לקנטינות, לחדרי תרבות ולמקומות בידור אחרים במחנה, אלא באישור מפקד היחידה האחראית ובמועדים שהוא יקבע.

4א. נוסף על התנאים האמורים בסעיפים א' ו-ב' לעיל, הגורם שהורה על המעצר הפתוח רשאי להורות על תנאים נוספים כגון: איסור נשיאת נשק, איסור יצירת קשר עם חיילים אחרים, איסור ביצוע תפקיד מסוים ותנאים אחרים המתחייבים מצרכי החקירה, מהחשש לשיבוש הליכי משפט או מהחשש בגינו נעצר.

אישורים חריגים ליציאה מהמחנה

על אף האמור בסעיף 4 לעיל, עציר במעצר פתוח יהיה רשאי לצאת מהמחנה לעניינים אלו:

א. טיפול רפואי, לפי קביעת גורמי הרפואה המוסמכים;

ב. מילוי תפקידו, לפי קביעת מפקד היחידה האחראית;

ג. ביצוע פעולות חקירה על-ידי הגוף החוקר;

ד. התייצבות בבית הדין, בהתאם לזימון.

 

ביקור עורכי דין

עציר במעצר פתוח רשאי להיוועד עם סניגור צבאי או עם עורך דין המציג אישור בהתאם לסעיף 318 לחש"ץ, בתוך מחנה היחידה האחראית, במקום ובמועד אותו יקבע מפקד היחידה, כל עוד מטרת הפגישה היא שירות מקצועי שנותן עורך הדין לחייל. החייל יוועד עם הסניגור ביחידות ובתנאים שיבטיחו את סודיות השיחה, ככל האפשר.

באישור הגורם שהורה על המעצר הפתוח, ניתן יהיה לקיים פגישה כאמור בסעיף 6 לעיל, מחוץ למחנה.

חופשה

בית דין צבאי שהורה על מעצר פתוח, רשאי, לבקשת החייל נגדו ניתן הצו או לבקשת בא-כוחו, להתיר היתר מיוחד, שניתן להתנותו בתנאים, לשהות מחוץ למחנה.

מקום המעצר הפתוח

המעצר הפתוח יתקיים בתנאים אלו:

א. המעצר הפתוח יהיה במחנה יחידתו של העציר שנגדו הוצא צו המעצר הפתוח, אלא אם קבע אחרת הגורם שהורה על המעצר הפתוח.

ב. קצין השלישות הפיקודי או הזרועי יקבע רשימת יחידות, שבהן יהיה אפשר לקלוט עצירים שהוחלט שמעצרם הפתוח יהיה שלא ביחידתם.

תפקידים ואחריות

מפקד היחידה האחראית ימנה בכתב גורם ממונה, והגורם יהיה האחראי לנושא המעצר הפתוח באותה יחידה, כמפורט בהוראה זו. הגורם הממונה יפקח על עמידת העציר המצוי במעצר הפתוח בהגבלות המוטלות עליו.

הגורם הממונה יהיה אחראי לקשר בין היחידה האחראית לבין כל גורם אחר, לרבות נציגי בית הדין הצבאי, גורמי הפרקליטות הצבאית וגורמי המשטרה הצבאית החוקרת (מצ"ח), בכל עניין הקשור למעצר הפתוח או לעציר נגדו הוצא צו מעצר פתוח.

הגורם הממונה אחראי לדאוג לליווי החייל הנתון במעצר הפתוח מחוץ ליחידה, בכל עת שהוא מצוי מחוץ ליחידה, החל במועד תחילת המעצר הפתוח וכלה בסיומו, אלא אם קבע אחרת הגורם שהורה על המעצר הפתוח.

הגורם הממונה ינהל יומן לרישום העצירים המצויים במעצר פתוח ביחידתו. בכל יום יתייצב העציר אחת לשעה, בשעות 22:00 - 18:00, לפני הגורם הממונה או מי מטעמו, והתייצבותו תירשם ביומן, למעט אם תנאי שירותו או עבודת העציר אינם מאפשרים להתייצב כאמור.

הופר אחד מתנאי המעצר הפתוח על-ידי העציר נגדו הוצא צו המעצר הפתוח, יודיע על כך הגורם הממונה למפקד היחידה האחראית בכתב, והדבר יתויק ביומן. בנוסף, יודיע על כך הגורם הממונה מייד בטלפון ובכתב לפרקליט הצבאי המתאים או לקצין השיפוט שהורה להוציא את צו המעצר, הכול לפי העניין. ההודעה בכתב תועבר בהתאם לנוסח הקבוע בנספח להוראה זו ותתועד ביומן.

עקבו אחרינו